2021 04 02 - 03 Art Queen vid A3:s gamla kasern.
Wendes ridande batteri deltager i konstrundan genom att agera bakgrund med tre ridande batterister till häst Emma Christian och Marie har visar publiken vad en batterist kan göra till häst. Detta under ledning avÅke, vår batterichef.  Vi utgår båda dagarna från militärmuseet kl.13.00 och  vi avslutar med att tända grillen och spisar korv  med corona säkra avstånd

2021 06 22 Årsmöte i Norra Åsum. 
WENDES RIDANDE BATTERI     
KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE MED FÖRENINGEN WENDES RIDANDE BATTERI TORSDAGEN DEN 22 JUNI 2021 KL 19:00 I N.ÅSUM 
Dagordning vid Årsmötet.
Mötets öppnande.
Godkännande av dagordningen (stadgebunden).                      
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Upprättande av röstlängd.
Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
Föredragning av revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande.
Val av styrelse och suppleanter.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Val av ledamöter till aktuella kommitteer: Hubertus kommitteen, Förplägnadsgruppen, PR-kommitteen, Spannchef och utbildningsansvarig, Kommitteen för Gunnar Perssons vpr. Materialansvarig, Representant till Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF
Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.
Fastställande av nästkommande års medlemsavgifter.
Styrelsens förslag, oförändrad 150 kr.
Vid två betalande vuxna är barnen under 18 år automatiskt medlemmar, uppge bara namn och personnr.
Verksamhetsplan och budget för 2021
Behandling av motioner.
Övriga ärenden.
Mötets avslutande.
Efter årsmötet kommer det att serveras mat. - Välkommen

2021 09 04 Standarförare och standarvakt på Wendistdagen i Kristianstad.
På grund av Coronaläget kommer vi inte detta år att uppträda med Kanomspannet. Vi kommer i stället att hedra med standarförare och standarvakt till häst efter musikkåren från Stora Torg till Minnesstenen samt paradera vid kransnedläggningen.

2021 09 07 Träning i Norra Åsum.
Vi samlas i Norra Åsum kl. 19:00 med hästar för träning inför Öppet Hus den 25 september.

2021 09 14 Träning i Norra Åsum.
Vi samlas i Norra Åsum kl. 18:00 med hästar för träning inför Öppet Hus den 25 septamber.


2021 09 25 Öppet hus i Norra Åsum med Kanonspannet och hästskjuts.

2021 10 10 Materialvård och prat om Hubertusjakten.

Vi träffas kl. 11:00 i N. Åsum.

2021 10 30 Hubertusjakt på Rinkabyfältet.
Se poroppen för Hubertusjakten under fliken Hubertusjakt 2021

2021 12 04 Sankta Barbara

2021 12 18 Julbuffe´